Marketingový plán - co obsahuje a jak jej efektivně nastavit

12.12.2022

Marketingový plán popisuje cíle firmy a marketingovou strategii k jejich dosažení. Pomáhá identifikovat příležitosti, stanovit strategie a efektivně řídit marketingové činnosti. Je to důležitý nástroj manažerského řízení, který přináší řadu výhod:

 1. Identifikace cílů: pomáhá identifikovat cíle a příležitosti, lépe pochopit jak jich dosáhnout a využít a jaké prostředky použít
 2. Uspořádání strategií: pomáhá nastavit a uspořádat marketingové strategie a usměrňovat jejich činnost; tím přispívá k dosahování cílů a získání konkurenční výhody
 3. Monitorování výsledků: pomáhá monitorovat výsledky, hodnotit účinnost marketingových aktivit a provádět změny ke zlepšení výkonu a vyšší efektivitě

Co vše musí obsahovat marketingový plán?

Analýza trhu: Prozkoumejte trh, současnou situaci a vývojové trendy v odvětví vašeho podnikání

 • Průzkum trhu pomáhá identifikovat cílovou skupinu a lépe porozumět jejím potřebám a preferencím. Pomáhá také určit, jaký produkt jim nabízet, jak získat konkurenční výhodu a postavení na trhu. Využívat můžete různé interní nebo externí nástroje jako dotazníkové šetření, interview, skupinové diskuze atd.

Cíle: Nastavte si jasné a měřitelné cíle, kterých chcete dosáhnout metodou SMART tak, aby se vaše firma mohla rozvíjet a dosahovat svých cílů

 • Identifikujte dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle (strategické, operativní, taktické), které jsou v souladu s vaším byznys plánem. Cílem může být například zvýšení objemu prodeje o 20 %, zvýšení povědomí o značce o 10 % nebo vytvoření nového webu s lepším uživatelským rozhraním.

Konkurenční výhoda: Popište to, co vás odlišuje od ostatních a co je vaší konkurenční výhodou

 • Určení konkurenční výhody zahrnuje informace o ceně, kvalitě, přednostech, zákaznických službách a službách po prodeji, které vás odlišují od konkurence a podporují vaše unikátní postavení na trhu. Nezapomínejte ani na emociální benefit.

Strategie: Vymezte si jasnou strategii, jak dosáhnout nastavených cílů

 • Marketingová strategie je postup, kterým dosáhnete marketingových cílů a zvýšíte své zisky. Nastavení strategie zahrnuje určení strategie trhu, identifikaci cílových trhů a relevantních produktů, výběr marketingových kanálů, určení cenové struktury a stanovení cílů prodeje.

Popis produktu - výrobku nebo služby: Popište produkt, který nabízíte a vypočítejte tržní potenciál

 • Produkt popište s cílem vysvětlit jeho hodnotu a funkce. To zahrnuje informace o vlastnostech a přednostech oproti jiným produktům na trhu a jeho výhodách pro cílové skupiny i pro vaše podnikání. Popište i slabé stránky, které brzdí váš rozvoj, jak je eliminovat s ohledem na zdroje a tržní potenciál.

Cílová skupina: Určete a popište cílovou skupinu a její segmenty podle jejich potřeb.

 • Stanovte konkrétní cílovou skupinu, kterou chcete oslovit. Zjistěte, co je pro tuto cílovou skupinu důležité, jaké výrobky nebo služby nabízíte a jak naplňují jejich potřeby a očekávání. Určete, jakým způsobem se můžete odlišit od konkurence, např. vnímáním značky, způsobem prodeje, balením atd.

Značka: Definujte, jak chcete, aby vaše značka byla vnímána a nastavte její strategii.

 • Popište vlastnosti značky tak, aby zákazníci mohli snadno identifikovat váš produkt nebo firmu. Značka by měla zahrnovat jasnou pozici na trhu, silný příběh a emociální náboj. Je důležitá pro získávání zákazníků i jejich retenci.

Plán aktivit: Naplánujte nejvhodnější marketingový mix a aktivity i nástroje k dosahování cílů.

 • Vyberte marketingové nástroje a kanály, které budete používat pro dosažení cílů a jasně je popište. Může jít např. o změnu distribučních kanálů, inovace stávajícího produktu nebo vývoj nového produktu, reklamní kampaň v online, na sociálních sítích atd.

Rozpočet: Uveďte, jaké finanční prostředky máte k dispozici a jak je rozpočítáte k plánovaným aktivitám.

 • Vytvořte finanční plán, který definuje rozpočet na každou část vašich marketingových aktivit a jejich čerpání v čase.

Metriky: Identifikujte a nastavte klíčové ukazatele výkonnosti a frekvenci jejich vyhodnocování.

 • Měřte efektivitu každého kanálu, abyste efektivně využívali rozpočet k dosahování nejlepších výsledků. To vám pomůže posoudit účinnost marketingových aktivit a určit jejich účinnost. Využívat můžete různé interní a externí nástroje jako data z CRM systému a dalších automatizovaných marketingových systémů, analýzu trendů, vyhodnocení zpětné vazby atd.

Potřebujete marketingový plán vytvořit nebo pomoci s jeho tvorbou? Kontaktujte mě, ráda vám pomůžu.