Jak nastavit marketingové cíle přinášející výsledky

02.05.2023

Marketingové cíle si firma stanoví se záměrem zvýšit své prodeje, získat nové zákazníky, zlepšit povědomí o značce a vytvořit trvalé vztahy se stávajícími zákazníky. Cíle marketingu jsou klíčovým faktorem úspěšné marketingové strategie. 

Je důležité si vybrat správné typy cílů a stanovit si klíčové ukazatele pro monitorování úspěšnosti. Výběr správných cílů vám může pomoci k dosažení většího zisku, zvýšení povědomí o značce a rozšíření zákaznické základny. 

TYPY MARKETINGOVÝCH CÍLŮ

Existují různé typy marketingových cílů, které jsou přizpůsobeny potřebám konkrétní firmy. Zde jsou nejčastější marketingové cíle:

1. ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O ZNAČCE: zaměřují se na zvyšování povědomí, budování image a posilování vnímání značky u zákazníků. Příkladem cíle může být:

 • zvýšení povědomí o značce o 5 % v průběhu následujících 24 měsíců
 • 80 % asociace s produkty nabízených pod značkou do 12 měsíců od zahájení kampaně
 • zvýšení počtu příspěvků na sociálních sítích o 30 % během následujících 6 měsíců
 • dosažení 5000 zobrazení reklamy na YouTube během následujících 3 měsíců atd.

2. ZVÝŠENÍ PRODEJE: zaměřují se na zvýšení prodeje výrobků nebo služeb. Může se jednat o zvýšení objemu prodeje nebo zlepšení konverzního poměru. Příkladem cíle může být:

 • zvýšení prodeje o 20 % během následujících 6 měsíců 
 • zvýšení počtu konverzí na webových stránkách o 15 % během následujících 3 měsíců
 • navýšení průměrné hodnoty objednávky o 10 % v průběhu následujících 6 měsíců atd.

3. ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ: zaměřují se na zvýšení počtu nových zákazníků, kteří nakoupí produkty a tím navýší tržby. Příkladem cíle může být:

 • získání 100 nových zákazníků během příštích 6 měsíců
 • získání 50 nových zákazníků prostřednictvím online kampaně během následujících 3 měsíců
 • zvýšení konverzního poměru na webových stránkách o 20 % během následujících 6 měsíců atd.

4. UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKAZNÍKŮ: zaměřují se na zvýšení spokojenosti zákazníků, jejich věrnosti a zlepšení zkušenosti zákazníka. Příkladem cíle může být:

 • zlepšení spokojenosti zákazníků o 25 % v průběhu následujících 12 měsíců
 • navýšení prodeje u stávajících zákazníků meziročně o 15 %
 • zvýšení počtu pozitivních hodnocení na recenzních platformách o 25 % během následujících 6 měsíců
 • snížení počtu stížností o 30 % v průběhu následujících 12 měsíců atd.

Marketingové cíle můžete také členit z hlediska termínu jejich dosažení na:

A/ KRÁTKODOBÉ CÍLE: dosažení rychlých výsledků a zvýšení okamžitého prodeje nebo konverzního poměru. Příkladem může být 

 • zvýšení prodeje o 10 % během následujícího měsíce nebo 
 • zvýšení konverzního poměru na webové stránce o 15 % atd.

B/ STŘEDNĚDOBÉ CÍLE:  získání nových zákazníků, zlepšení zkušeností zákazníků a budování povědomí o značce. Příkladem může být 

 • získání 1000 nových zákazníků během následujících 12 měsíců nebo 
 • zlepšení hodnocení zákaznické spokojenosti o 10 % atd.

C/ DLOUHODOBÉ CÍLE: upevnění pozice na trhu, posílení image značky a získání dlouhodobé loajality zákazníků. Příkladem může být

 • zvýšení podílu na trhu o 5 % během následujících 36 měsíců nebo 
 • získání 80 % loajálních zákazníků atd.

Důležité je přizpůsobit cíle konkrétním potřebám a segmentu trhu, na kterém firma působí. Nezapomínejte také na soulad marketingových cílů se strategií.

KLÍČOVÉ UKAZATELE SLEDOVÁNÍ PLNĚNÍ CÍLŮ

Je také důležité monitorovat výsledky a průběžně je upravovat podle potřeb a vývoje trhu. Klíčové ukazatele pro monitorování marketingových cílů jsou klíčové informace, které slouží k vyhodnocení toho, zda firma dosahuje svých marketingových cílů.

Mezi nejčastější klíčové ukazatele patří:

ROI (Return on Investment): Ukazatel, který měří efektivitu investice do marketingových kampaní a jejich návratnost. Nejčastější metriky:

 • Celková investice do marketingové kampaně
 • Celkový výnos z marketingové kampaně
 • Čistý zisk (výnos mínus investice)
 • Průměrná návratnost investice (v procentech)

Image značky: Řada ukazatelů, které měří znalost a relevanci značky na trhu. Nejčastější metriky:

 • Znalost značky (podpořeno dotazy zákazníků)
 • Relevantnost značky (jak dobře se značka hodí k potřebám zákazníků)
 • Přitažlivost značky (jak atraktivní je značka pro zákazníky)
 • Loajalita značky (kolik zákazníků se opakovaně vrací k této značce)

Konverzní poměr: Poměr mezi počtem návštěvníků a počtem těch, kteří se stali zákazníky. Nejčastější metriky:

 • Počet návštěvníků webových stránek
 • Počet konverzí (např. nákup, registrace atd.)
 • Konverzní poměr (v procentech)

Počet nových zákazníků: Počet nových zákazníků získaných díky marketingovým kampaním. Nejčastější metriky:

 • Počet nových zákazníků získaných díky konkrétní marketingové kampani
 • Náklady na získání nového zákazníka

Tržby: Celková výše tržeb generovaných díky marketingovým kampaním.

 • Počet objednávek

 • Průměrná hodnota objednávky

 • Celková výše tržeb generovaných díky konkrétní marketingové kampani

Návratnost zákazníků: Ukazatel, který měří celkovou hodnotu zákazníka v průběhu jeho životnosti jako zákazníka. Nejčastější metriky:

 • Celková hodnota tržeb vygenerovaných jedním zákazníkem během celého jeho vztahu s firmou

 • Průměrná doba trvání vztahu s jedním zákazníkem

 • Celkový počet nákupů od zákazníka

 • Průměrná hodnota nákupu za celou dobu trvání vztahu s zákazníkem

V závislosti na konkrétní marketingové strategii a cílech mohou být definovány i další ukazatele k monitorování. Klíčové je však především pečlivé plánování a nastavení měřitelných a realistických cílů.

MARKETINGOVÉ CÍLE V PRAXI - PŘÍKLADY

 • Malý podnik / SHO (small home offices):

Praktickým příkladem pro nastavení marketingových cílů může být např. kavárna, která si stanovila jako krátkodobý cíl zvýšení prodeje. Pro monitorování cíle by mohla použít klíčové ukazatele jako celkový objem tržeb za měsíc, měsíční/týdenní/denní počet objednávek, průměrnou hodnotu objednávky, tržby podle produktů, např.

1. Zvýšit celkový objem tržeb za měsíc o 15 % ve srovnání s předchozím měsícem.

2. Zvýšit měsíční počet objednávek o 20 % v porovnání s minulým měsícem.

3. Zvýšit  průměrnou hodnotu objednávky o 10 % tím, že nabídneme atraktivní balíčky a kombinace produktů.

4. Provést analýzu tržeb podle produktů a identifikovat 2 nejslabší produkty, na které se soustředíme s cílem zvýšit jejich prodej.

Důležité je pečlivě plánovat a nastavit realistické cíle. Pokud si kavárna stanoví cíl zvýšení prodeje o 100 % během následujícího čtvrtletí, bude to pravděpodobně nerealistický cíl a může vést k frustraci a zklamání.

 • Střední firma:

Může se jednat např. o firmu podnikající v oblasti výroby hnojiv, kdy její marketingové cíle jsou již specifičtějšího charakteru, např.:

 1. Zvýšení povědomí o značce: Zvýšit povědomí o značce o X % mezi potenciálními zákazníky v průběhu následujícího roku prostřednictvím online reklamy, veletrhů a propagace.

 2. Rozšíření tržního podílu: Zvýšit tržní podíl produktů na stávajícím trhu o Y % během následujících 2 let pomocí strategických partnerství a inovací produktů.

 3. Rozvoj nových produktů: Vyvinout a uvést na trh minimálně 2 nové typy hnojiv s lepšími vlastnostmi než konkurence během příštího roku.

 4. Zvýšení loajality zákazníků: Zvýšit míru opakovaných nákupů o Z % tím, že poskytneme zákazníkům věrnostní program, který nabídne slevy na další nákupy.

 5. Zlepšení zákaznického servisu: Snížit čas reakce na zákaznické dotazy na méně než 24 hodin a zvýšit spokojenost zákazníků o X % během jednoho roku.

 6. Expanze na nové trhy: Rozšířit přítomnost na nové trhy v sousedních zemích do konce následujícího roku.

 7. Udržitelnost a ekologická zodpovědnost: Snížit uhlíkovou stopu výrobních procesů o Y % do dvou let a přejít na obnovitelné zdroje energie.

 8. Vytvoření silného online prostoru: Získat 10 000 aktivních sledujících na sociálních médiích během následujícího roku a zlepšit interakci se zákazníky online.

 9. Spolupráce s odborníky: Navázat spolupráci s vědeckými a agroinženýrskými institucemi pro vývoj inovativních hnojiv s větší účinností a šetrností k životnímu prostředí.

 10. Zvýšení věrohodnosti značky: Získat certifikaci kvality od renomovaných institucí a sdílet tuto informaci s našimi zákazníky.

Správně nastavené marketingové cíle musí být jednoduché, měřitelné, dosažitelné a termínované, tzv. SMART. Zvažte různé typy cílů a vyberte ty, které nejlépe odpovídají vašim potřebám. Klíčové ukazatele jsou důležité pro monitorování úspěšnosti marketingových aktivit a umožňují upravovat strategii a dosahovat lepších výsledků.

Pokud máte nějaké dotazy k tomu, co jsou to marketingové cíle a jak je nejlépe natavit, neváhejte se na mne obrátit.