SWOT analýza - jak na slabé a silné stránky

07.06.2022

Užitečnou analytickou technikou používanou při vývoji jakékoliv firemní strategie je SWOT analýza, která je využívána pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů firmy nebo jejích dílčí oblastí a aktivit. Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v rámci strategického řízení a rozhodování. Pomáhá firmám identifikovat jejich silné a slabé stránky a okolnosti, které mohou ovlivnit jejich schopnost dosáhnout svých cílů. SWOT analýza umožňuje  identifikovat příležitosti a hrozby, kterým firma čelí, stejně jako jejich vnitřní silné a slabé stránky. To umožňuje organizacím vytvářet plány, které jsou efektivněji a flexibilněji přizpůsobené jejich  podmínkám. 

SWOT je akronymem z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů:

 • Strengths - silné stránky
 • Weaknesses - slabé stránky
 • Opportunities - příležitosti
 • Threats - hrozby

Její podstatou je identifikovat klíčové silné a slabé stránky uvnitř, tedy v čem je firma nebo její dílčí části dobrá, jaká je její konkurenční výhoda a v čem špatná, co jí chybí nebo je nedostatečné. Stejně tak je důležité znát klíčové příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. Cílem SWOT analýzy je identifikovat a následně omezit slabé stránky, podporovat silné stránky, hledat nové příležitosti a znát hrozby a předcházet jim.

Silné stránky

Silné stránky jsou interní kvality nebo oblasti, ve kterých firma vyniká, obvykle ve srovnání s konkurencí, něco, co dělá firmu jedinečnou. K silným stránkám může patřit např. 

 • vztah ke značce, 
 • nabídka produktu nejvyšší kvality nebo naopak produktu s nejnižší cenou, 
 • skvělý zákaznický servis, 
 • diverzifikovaná distribuční síť, 
 • nejlepší odborníci,
 • loajální zákazníci,
 • stabilní finanční situace nebo 
 • další atributy, které žádný konkurent nemá.

Slabé stránky

Jsou to interní oblasti, ve kterých se firma může zlepšit. Mohou to být např. 

 • silné stránky konkurentů, 
 • nízké povědomí nebo špatná pověst na trhu, 
 • nízká penetrace trhu, 
 • nespokojenost zákazníků s produkty nebo péčí, 
 • špatný marketingový mix,
 • spoléhání se na několik klíčových zaměstnanců nebo klíčových zákazníků, 
 • nedostatek zkušeností mezi zaměstnanci, 
 • nízké finanční rezervy atd.

Příležitosti

Příležitosti jsou oblasti, ve kterých by firma mohla vyniknout, pokud na ně zaměří více úsilí nebo do nich bude investovat více zdrojů. Některé příležitosti mohou vycházet z posílení vlastních silných stránek nebo z identifikování slabých stránek konkurentů a nalezení způsobů, jak je využít ve svůj prospěch. Mezi příležitosti patří např. 

 • vývoj nebo inovace produktů, 
 • zavádění nových technologií,
 • vstup na nové trhy,
 • rozšíření zákaznických segmentů
 • zvýšení produktivity a snížení nákladů
 • zlepšení procesů a workflow
 • vytváření nových obchodních partnerství

Hrozby

Hrozby jsou vnější síly a trendy, které ohrožují podnikání. Rizika z vnějších zdrojů je nutné předvídat a nastavit systém k jejich kontrole a minimalizaci. Mezi aktuální hrozby patří zejména změny v oblasti nových technologií, legislativní změny a s nimi spojené zákaznické chování. Ohrozit vás může také např. sloučení dvou velkých konkurentů, ekonomické a živelné krize atd. 

 • konkurenční boj
 • nedostatek finančních prostředků
 • změny v technologiích a legislativě
 • změny ve spotřebitelských trendech
 • globalizace

SWOT analýza je velmi univerzální a je jednou z nejpoužívanějších analytických technik, proto je její využití v praxi velmi široké. Je možné ji použít pro firmu / organizaci jako celek nebo pro jednotlivé oblasti a aktivity, jako např. produkty, komunikaci, lidské zdroje, technické zázemí atd. Je také součástí řízení rizik, protože postihuje klíčové zdroje rizik (hrozby), pomáhá si je uvědomit a nastavit protiopatření. 

Pokrývá vaše business SWOT analýza vše, co je potřeba k úspěšnému podnikání? Potřebujete revizi nebo nezávislý pohled? Ozvěte se mi.