Jak nastavit marketingové cíle přinášející výsledky

02.05.2023

Marketingové cíle si firma stanoví se záměrem zvýšit své prodeje, získat nové zákazníky, zlepšit povědomí o značce a vytvořit trvalé vztahy se stávajícími zákazníky. Cíle marketingu jsou klíčovým faktorem úspěšné marketingové strategie. 

Je důležité si vybrat správné typy cílů a stanovit si klíčové ukazatele pro monitorování úspěšnosti. Výběr správných cílů vám může pomoci k dosažení většího zisku, zvýšení povědomí o značce a rozšíření zákaznické základny. 

Existují různé typy marketingových cílů, které jsou přizpůsobeny potřebám konkrétní firmy. Zde jsou nejčastější marketingové cíle:

1. ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O ZNAČCE: zaměřují se na zvyšování povědomí, budování image a posilování vnímání značky u zákazníků. Příkladem cíle může být:

 • zvýšení povědomí o značce o 5 % v průběhu následujících 24 měsíců
 • 80 % asociace s produkty nabízených pod značkou do 12 měsíců od zahájení kampaně
 • zvýšení počtu příspěvků na sociálních sítích o 30 % během následujících 6 měsíců
 • dosažení 5000 zobrazení reklamy na YouTube během následujících 3 měsíců atd.

2. ZVÝŠENÍ PRODEJE: zaměřují se na zvýšení prodeje výrobků nebo služeb. Může se jednat o zvýšení objemu prodeje nebo zlepšení konverzního poměru. Příkladem cíle může být:

 • zvýšení prodeje o 20 % během následujících 6 měsíců 
 • zvýšení počtu konverzí na webových stránkách o 15 % během následujících 3 měsíců
 • navýšení průměrné hodnoty objednávky o 10 % v průběhu následujících 6 měsíců atd.

3. ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ: zaměřují se na zvýšení počtu nových zákazníků, kteří nakoupí produkty a tím navýší tržby. Příkladem cíle může být:

 • získání 100 nových zákazníků během příštích 6 měsíců
 • získání 50 nových zákazníků prostřednictvím online kampaně během následujících 3 měsíců
 • zvýšení konverzního poměru na webových stránkách o 20 % během následujících 6 měsíců atd.

4. UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKAZNÍKŮ: zaměřují se na zvýšení spokojenosti zákazníků, jejich věrnosti a zlepšení zkušenosti zákazníka. Příkladem cíle může být:

 • zlepšení spokojenosti zákazníků o 25 % v průběhu následujících 12 měsíců
 • navýšení prodeje u stávajících zákazníků meziročně o 15 %
 • zvýšení počtu pozitivních hodnocení na recenzních platformách o 25 % během následujících 6 měsíců
 • snížení počtu stížností o 30 % v průběhu následujících 12 měsíců atd.

Marketingové cíle můžete také členit z hlediska termínu jejich dosažení na:

A/ KRÁTKODOBÉ CÍLE: dosažení rychlých výsledků a zvýšení okamžitého prodeje nebo konverzního poměru. Příkladem může být 

 • zvýšení prodeje o 10 % během následujícího měsíce nebo 
 • zvýšení konverzního poměru na webové stránce o 15 % atd.

B/ STŘEDNĚDOBÉ CÍLE:  získání nových zákazníků, zlepšení zkušeností zákazníků a budování povědomí o značce. Příkladem může být 

 • získání 1000 nových zákazníků během následujících 12 měsíců nebo 
 • zlepšení hodnocení zákaznické spokojenosti o 10 % atd.

C/ DLOUHODOBÉ CÍLE: upevnění pozice na trhu, posílení image značky a získání dlouhodobé loajality zákazníků. Příkladem může být

 • zvýšení podílu na trhu o 5 % během následujících 36 měsíců nebo 
 • získání 80 % loajálních zákazníků atd.

Důležité je přizpůsobit cíle konkrétním potřebám a segmentu trhu, na kterém firma působí. Nezapomínejte také na soulad marketingových cílů se strategií.

Je také důležité monitorovat výsledky a průběžně je upravovat podle potřeb a vývoje trhu. Klíčové ukazatele pro monitorování marketingových cílů jsou klíčové informace, které slouží k vyhodnocení toho, zda firma dosahuje svých marketingových cílů.

Mezi nejčastější klíčové ukazatele patří:

ROI (Return on Investment): Ukazatel, který měří efektivitu investice do marketingových kampaní a jejich návratnost. Nejčastější metriky:

 • Celková investice do marketingové kampaně
 • Celkový výnos z marketingové kampaně
 • Čistý zisk (výnos mínus investice)
 • Průměrná návratnost investice (v procentech)

Image značky: Řada ukazatelů, které měří znalost a relevanci značky na trhu. Nejčastější metriky:

 • Znalost značky (podpořeno dotazy zákazníků)
 • Relevantnost značky (jak dobře se značka hodí k potřebám zákazníků)
 • Přitažlivost značky (jak atraktivní je značka pro zákazníky)
 • Loajalita značky (kolik zákazníků se opakovaně vrací k této značce)

Konverzní poměr: Poměr mezi počtem návštěvníků a počtem těch, kteří se stali zákazníky. Nejčastější metriky:

 • Počet návštěvníků webových stránek
 • Počet konverzí (např. nákup, registrace atd.)
 • Konverzní poměr (v procentech)

Počet nových zákazníků: Počet nových zákazníků získaných díky marketingovým kampaním. Nejčastější metriky:

 • Počet nových zákazníků získaných díky konkrétní marketingové kampani
 • Náklady na získání nového zákazníka

Tržby: Celková výše tržeb generovaných díky marketingovým kampaním.

 • Počet objednávek

 • Průměrná hodnota objednávky

 • Celková výše tržeb generovaných díky konkrétní marketingové kampani

Návratnost zákazníků: Ukazatel, který měří celkovou hodnotu zákazníka v průběhu jeho životnosti jako zákazníka. Nejčastější metriky:

 • Celková hodnota tržeb vygenerovaných jedním zákazníkem během celého jeho vztahu s firmou

 • Průměrná doba trvání vztahu s jedním zákazníkem

 • Celkový počet nákupů od zákazníka

 • Průměrná hodnota nákupu za celou dobu trvání vztahu s zákazníkem

V závislosti na konkrétní marketingové strategii a cílech mohou být definovány i další ukazatele k monitorování. Klíčové je však především pečlivé plánování a nastavení měřitelných a realistických cílů.

Marketingové cíle příklady - malý podnik / SHO (small home offices):

Praktickým příkladem pro nastavení marketingových cílů může být např. kavárna, která si stanovila jako krátkodobý cíl zvýšení prodeje o 10 % během následujících tří měsíců. Pro monitorování cíle by mohla použít klíčové ukazatele jako celkový objem tržeb za měsíc, měsíční/týdenní/denní počet objednávek, průměrnou hodnotu objednávky, počet opakovaných návštěv zákazníků, tržby podle produktů. Důležité je pečlivě plánovat a nastavit realistické cíle. Pokud si kavárna stanoví cíl zvýšení prodeje o 100 % během následujícího čtvtletí, bude to pravděpodobně nerealistický cíl a může vést k frustraci a zklamání.

Správně nastavené marketingové cíle musí být jednoduché, měřitelné, dosažitelné a termínované, tzv. SMART. Zvažte různé typy cílů a vyberte ty, které nejlépe odpovídají vašim potřebám. Klíčové ukazatele jsou důležité pro monitorování úspěšnosti marketingových aktivit a umožňují upravovat strategii a dosahovat lepších výsledků.

Pokud máte nějaké dotazy k tomu, co jsou to marketingové cíle a jak je nejlépe natavit, neváhejte se na mne obrátit.