SWOT analýza - jak na slabé a silné stránky

07.06.2022

Užitečnou analytickou technikou používanou při vývoji jakékoliv firemní strategie je SWOT analýza, která je využívána pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů firmy nebo jejích dílčí oblastí a aktivit. Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v rámci strategického řízení a rozhodování. Pomáhá firmám identifikovat jejich silné a slabé stránky a okolnosti, které mohou ovlivnit jejich schopnost dosáhnout svých cílů. 

SWOT analýza umožňuje  identifikovat příležitosti a hrozby, kterým firma čelí, stejně jako jejich vnitřní silné a slabé stránky. To umožňuje organizacím vytvářet plány, které jsou efektivněji a flexibilněji přizpůsobené jejich  podmínkám. 

SWOT je akronymem z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů:

 • Strengths - silné stránky
 • Weaknesses - slabé stránky
 • Opportunities - příležitosti
 • Threats - hrozby

Její podstatou je identifikovat klíčové silné a slabé stránky uvnitř, tedy v čem je firma nebo její dílčí části dobrá, jaká je její konkurenční výhoda a v čem špatná, co jí chybí nebo je nedostatečné. Stejně tak je důležité znát klíčové příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. Cílem SWOT analýzy je identifikovat a následně omezit slabé stránky, podporovat silné stránky, hledat nové příležitosti a znát hrozby a předcházet jim.

SILNÉ STRÁNKY

Jsou interní kvality nebo oblasti, ve kterých firma vyniká, obvykle ve srovnání s konkurencí, něco, co dělá firmu jedinečnou. K silným stránkám může patřit např.

 • vztah ke značce, 
 • nabídka produktu nejvyšší kvality nebo naopak produktu s nejnižší cenou, 
 • skvělý zákaznický servis, 
 • diverzifikovaná distribuční síť, 
 • nejlepší odborníci,
 • loajální zákazníci,
 • stabilní finanční situace nebo 
 • další atributy, které žádný konkurent nemá.

SLABÉ STRÁNKY

Jsou to interní oblasti, ve kterých se firma může zlepšit. Mohou to být např.

 • silné stránky konkurentů, 
 • nízké povědomí nebo špatná pověst na trhu, 
 • nízká penetrace trhu, 
 • nespokojenost zákazníků s produkty nebo péčí, 
 • špatný marketingový mix,
 • spoléhání se na několik klíčových zaměstnanců nebo klíčových zákazníků, 
 • nedostatek zkušeností mezi zaměstnanci, 
 • nízké finanční rezervy atd.

PŘÍLEŽITOSTI

Jsou oblasti, ve kterých by firma mohla vyniknout, pokud na ně zaměří více úsilí nebo do nich bude investovat více zdrojů. Některé příležitosti mohou vycházet z posílení vlastních silných stránek nebo z identifikování slabých stránek konkurentů a nalezení způsobů, jak je využít ve svůj prospěch. Mezi příležitosti patří např.

 • vývoj nebo inovace produktů, 
 • zavádění nových technologií,
 • vstup na nové trhy,
 • rozšíření zákaznických segmentů
 • zvýšení produktivity a snížení nákladů
 • zlepšení procesů a workflow
 • vytváření nových obchodních partnerství

HROZBY

Jsou vnější síly a trendy, které ohrožují podnikání. Rizika z vnějších zdrojů je nutné předvídat a nastavit systém k jejich kontrole a minimalizaci. Mezi aktuální hrozby patří zejména změny v oblasti nových technologií, legislativní změny a s nimi spojené zákaznické chování. Ohrozit vás může také např. sloučení dvou velkých konkurentů, ekonomické a živelné krize atd.

 • konkurenční boj
 • nedostatek finančních prostředků
 • změny v technologiích a legislativě
 • změny ve spotřebitelských trendech
 • globalizace

SWOT analýza je velmi univerzální a je jednou z nejpoužívanějších analytických technik, proto je její využití v praxi velmi široké. Je možné ji použít pro firmu / organizaci jako celek nebo pro jednotlivé oblasti a aktivity, jako např. produkty, komunikaci, lidské zdroje, technické zázemí atd. Je také součástí řízení rizik, protože postihuje klíčové zdroje rizik (hrozby), pomáhá si je uvědomit a nastavit protiopatření.

SWOT analýza pro malý obuvnický podnik může vypadat např. takto:

 • Silné stránky: Vynikající kvalita výrobků, dobře vyškolený personál, vysoká flexibilita výroby
 • Slabé stránky: Omezené finanční zdroje, malý tržní podíl, nedostatečná marketingová strategie
 • Příležitosti: Zvýšení poptávky po kvalitní obuvi, rozvoj e-commerce, získání nových trhů
 • Hrozby: Konkurence v oblasti obuvnictví, nestabilní ekonomická situace, změny v legislativě ohledně pracovních podmínek 

Pokrývá vaše business SWOT analýza vše, co je potřeba k úspěšnému podnikání? Potřebujete revizi nebo nezávislý pohled? Ozvěte se mi.