VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej marketingových služeb společnosti BROADWAY-CZ, s.r.o., se sídlem na adrese: Remízková 467/2, 149 00 Praha 4, IČO: 28889444, DIČ: CZ28889444. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 151301. Služby jsou prezentovány na webu www.radanakoppova.cz a zahrnují konzultační, poradenské, mentoringové a vzdělávací služby. 

1.2. Tyto Podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji uvedených služeb. 

1.3. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

2.1. Smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem, která musí obsahovat veškeré platné údaje nezbytné pro uzavření obchodního vztahu v souladu s platnými právními předpisy. 

2.2. Smluvní vztah je uzavřen okamžikem, kdy prodávající přijme objednávku, což musí provést zpětným potvrzením objednávky.

CENA, ZPŮSOB ÚHRADY 

3.1. Cena konzultačních, poradenských a mentoringových služeb je uvedena na webových stránkách prodávajícího. Cena za projektové řešení je stanovena individuálně dle povahy konkrétního projektu. 

3.2. Zákazník se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu za poskytnuté služby. U nových klientů je vyžadována zálohová platba ve výši 30 % před zahájením spolupráce na základě zálohové faktury, která slouží k potvrzení objednávky.

3.3. Prodávající vystavuje daňový doklad – fakturu. Faktura za poskytnuté služby bude vystavena  po převzetí realizovaných služeb a slouží jako potvrzení o dokončení poskytnutých služeb. Platba je prováděna bezhotovostně na účet prodávajícího. 

3.4. Vlastnické právo k poskytnutým službám přechází na zákazníka po zaplacení faktury.

DODACÍ PODMÍNKY 

4.1. Dodání služby je prováděno v dohodnutém čase mezi prodávajícím a kupujícím.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

5.1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nejpozději do 24 hodin ode dne potvrzení objednávky.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE 

6.1. Reklamace se řeší prostřednictvím kontaktu na e-mailovou adresu mail@radanakoppova.cz. Zákazník je povinen v reklamaci uvést detailní popis vady nebo nesrovnalostí, případně požadovaný způsob nápravy. 

6.2. Zákazník má právo požadovat slevu na cenu služby nebo nové dodání služby v případě reklamace. Rozsah a způsob nápravy vadného plnění je stanoven relevantními právními předpisy. 

6.3. Reklamace bude vyřízena prodávajícím nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace řádně uplatněna. O výsledku reklamace bude zákazník informován elektronicky nebo písemně.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

7.1. Kupující bere na vědomí, že výsledky použití informací z konzultace, poradenství či mentoringu jsou plně jeho odpovědností. Prodávající nenese odpovědnost za žádné nepříznivé důsledky vyplývající z rozhodnutí nebo jednání kupujícího na základě poskytnutých informací. 

7.2. Prodávající neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, úplnosti nebo vhodnosti poskytnutých informací pro konkrétní situaci kupujícího. Kupující je povinen provést vlastní analýzu a posouzení poskytnutých informací před přijetím jakýchkoli rozhodnutí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

8.1. Údaje získané od zákazníků jsou chráněny a používány pouze pro účely realizace zakázek, marketingových aktivit a komunikace s klienty.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Účinnost těchto Podmínek nastává dne 1. 4. 2023, a platí do odvolání.